9. Ред на действията
Скоби
Степенуване
Умножение и деление
Събиране и изваждане
Пример1.   Да се опрости изразът: 
Решение: Да определим реда на действията: 
   Първо ще събираме/изваждаме дробите в скобите, после ще извършим делението.
  
Заб. Можем още тук да определим ДМ, но е по-лесно да го направим след като разложим на множители. 
   Разлагаме знаменателите /чрез групиране/ на множители в първите скоби и подвеждаме под общ знаменател във вторите:
   Тук е най-доброто място да направим ДМ. Не сме съкращавали никакви множители.
   Да припомним откъде идват ограниченията. Всички знаменатели, както и всички изрази, на които делим, трябва да са различни от нула..

Последната дроб е нула, когато числителят u е 0, затова:
Така получаваме:
   Определяме НОК като вземаме всички множители, в случая на първа степен. И определяме допълнителните множители.
   Казахме, че следващият ред е важен. Можем и на ум да извършим някои действия, но точно тук се допускат много грешки. Между другото се сещаме, че делим като умножаваме по реципрочното.
Опростяваме числителя.
   Съкращаваме множителите (а-1). Тук се сещаме и как умножаваме дроби - числител по числител върху знаменател по знаменател.
   Разлагаме числителя на множители с желание да получим такива, които можем да съкратим.

   Няма да припомням ДМ, в което този израз е равен на изходния, не се е променило.
Пример2.  Да се определи редът на действията при опростяване на изразите:

Решение: а) Първо действието в скобите, после умножението.
б) Първо умножението, после изваждането на дробите.
Рационални изрази
Нагоре
Напред
Назад