Формули на Виет
Нагоре
Напред
Формули на Виет 
Строго казано, теоремата звучи така:
Втората част така изглежда доста сложна, затова ще я формулирам по следния начин:
Важна забележка. Никъде в теоремата не се споменава за реални корени. Това е така, защото тя е в сила и когато корените не са реални! Затова, когато решаваме задачи трябва да проверяваме и дискриминантата дали е неотрицателна!!! Работим в областта на реалните числа!
Пример 1: Дадено е квадратното уравнение: 2tx2 + (t-1)x + 2t-1 = 0. Да се намерят сборът и произведението на корените му.

Решение: Да определим коефициентите а, b и с.
a = 2t, b = t - 1 и с = 2t - 1. 
Щом е дадено „квадратното уравнение”, това означава, че коефициентът пред х2 е различен от 0, т.е. 2t да е различно от 0 или t да е различно от 0.
Тогава можем да определим
Пример 2: Дадено е, че                       Да се намери квадратното

уравнение, на което х1 и х2 са корени и да се докаже, че са реални.

Решение:                           , тогава p = -9, q =3 и заместваме в

уравнението
                x2 + px + q = 0. Получаваме x2 - 9x + 3 = 0.
Проверяваме дискриминантата D = 81-12 > 0 => корените са реални.

Пример 3: Дадено е, че                       , където а е реален параметър.

Да се намери квадратното уравнение, на което числата х1 и х2 са корени и да се намерят стойностите на параметъра, за които корените са реални.

Решение:                              ,


тогава p = 1 - а, q = а и заместваме в
уравнението x2 + px + q = 0. Получаваме x2 + (1- а)x + а = 0.
За да са реални корените трябва да е изпълнено:
ЗАДАЧА: /от тест 2005, Колеж по телекомуникации и пощи/ Ако х1 и х2 са корени на уравнението х2 + 2х - 1 = 0, то стойността на израза А = (х1 + х2 - 23 х1х2)/3 е:
18
7
-1
Друг  отговор.