Задачи за упражнение
ЗАДАЧИ
1задача.
/Академия на МВР, 2003/  Дадено е уравнението
2(х + 1)2 - |х + 1| + а = 0.
а) Да се реши уравнението при а = -1.
б) За кои стойности на а уравнението има три решения?
в) За тези стойности на а, за които уравнението има четири различни решения х1, х2, х3х4 пресметнете стойността на израза 
2 задача. /СУ, 2006/ Да се намерят стойностите на реалния параметър а, при които уравнението
Решение
3 задача. /ТУ, 1996г./ Да се реши уравнението 4x|x -3а| + 6a +1 = 0, където а е реален параметър.
4 задача.
/МГУ, 1997г/ Решете уравнението |x2 + x + 1| = a2 - 1 в зависимост от стойностите на реалния параметър а.   
Решение
Решение
има точно три реални корена.    
Нагоре
Напред
Назад