Допустими стойности
Нагоре
Напред
Назад
Заб. Дефиниционно множество и множество от допустими стойности е едно и също!!

Коренът е дефиниран само за неотрицателни числа. Тогава
Пример 1:

Пример 2: 
Ако се случи корен да е множител в знаменател на израз, той не може да е 0. А корен е 0, ако под корена числото е 0.  Тогава можем да кажем, че под корена трябва да има положително число /не може да е отрицателно заради корена, не може да е 0 заради знаменателя/.
Пример 3:
Заб. Числителят може да си е 0!! Ако разделим 0 на число /различно от 0/, получаваме 0.
Пример 4: 
ЗАДАЧА: Намерете дефиниционното множество на изразите:
Заб. Последният израз е сбор от предните два, а дефиниционното му множество се получава като намерим в система ДМ на участващите изрази, т.е. като засечем /намерим сечението/ на една числова ос ДМ на горните 2 израза.
За да бъде целият израз дефиниран, трябва да са дефинирани всички участващи в него изрази. А за тази цел - решаваме система с условията всички изрази да са дефинирани.
Решение
ТЕСТ /Държавен зрелостен изпит, 2004г, 1 част/ Кое от числата не е от дефиниционната област на функцията
5
0
-3
ТЕСТ /Държавен зрелостен изпит, 2003г, 1 част/ Дефиниционното множество на израза
ТЕСТ /Държавен зрелостен изпит, 2003г, 2 тема, 1 част/ Дефиниционното множество на функцията